Wersja obowiązująca z dnia

Wybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.6 Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, projektu o nazwie: „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonuje wyboru do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.6 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, projektu o nazwie: „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Załączniki

Załączniki