Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr 3/17/16/V z dnia 18 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Numer aktu: 10/139/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 3/17/16/V

Informacje dodatkowe:

W uchwale nr 3/17/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 stycznia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, wprowadza się zmianę w Regulaminie Konkursu, w treści określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.

Załączniki: