Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.

Numer aktu: 10/133/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 24/276/17/V

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WiM 2014 – 2020) wszelkich pism oraz dokumentów związanych z realizacją RPO WiM 2014 – 2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów Inwestycyjnych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności związanych z dokonywaniem następujących czynności:
 1. Ogłaszaniem konkursów;
 2. Przyjmowaniem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów;
 3. Informowaniem wnioskodawców o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie projektów, możliwości negocjacji oraz negocjowania umowy o dofinansowanie projektu;
 4. Weryfikacją dokumentów przed podpisaniem umów o dofinansowanie projektów oraz weryfikacją dokumentów związanych z aneksowaniem umów o dofinansowanie projektów;
 5. Weryfikacją wniosków o płatność beneficjentów;
 6. Nakładaniem korekt finansowych zidentyfikowanych w ramach weryfikacji wniosków o płatność, do momentu wydania decyzji;
 7. Informowaniem beneficjentów w ramach obowiązującej procedury odwoławczej o uwzględnieniu/nieuwzględnieniu protestu od oceny wniosku o dofinansowanie;
 8. Wyznaczaniem/powoływaniem Zespołów Kontrolujących do przeprowadzania kontroli projektów;
 9. Wydawaniem upoważnień do przeprowadzania kontroli projektów;
 10. Podejmowaniem decyzji w sprawie udziału w kontroli eksperta;
 11. Podpisywaniem pism do beneficjentów w sprawach związanych z kontrolą;
 12. Podejmowaniem decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej w miejscu realizacji projektu;
 13. Akceptacją informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli
 14. Wzywaniem do zwrotu środków.

Załączniki: