Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania umów o dzieło i składania oświadczeń woli z nimi związanych z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego umów o dzieło oraz składania oświadczeń woli z nimi związanych z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 wyznaczonymi do oceny, zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.

Załączniki

Załączniki