Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Annie Nakielskiej – Kierownikowi Biura Projektów Przedsiębiorczość Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Numer aktu: 10/121/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2016-02-16

Status: Nieobowiązujący

Traci moc: 35/514/12/IV , 35/515/12/IV

Informacje dodatkowe:

§ 1
Upoważnia się Panią Annę Nakielską – Kierownika Biura Projektów Przedsiębiorczość Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wszelkich pism z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
§ 2
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Biura Projektów Przedsiębiorczość Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 3
Tracą moc upoważnienia udzielone Uchwałą Nr 35/514/12/IV z 24.07.2012 r. i Nr 35/515/12/IV z 24.07.2012 r. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: