Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Marcie Salomon-Kasprzyk – Kierownikowi Biura Płatności Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Informacje dodatkowe:

§ 1
Upoważnia się Panią Martę Salomon-Kasprzyk – Kierownika Biura Płatności Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wszelkich pism z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
§ 2
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Biura Płatności Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 3
Tracą moc upoważnienia udzielone Uchwałą Nr 35/512/12/IV z 24.07.2012 r. i Nr 35/513/12/IV z 24.07.2012 r. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 121.82 KB, data dodania: