Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Krzysztofowi Skłodowskiemu – Kierownikowi Biura Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Informacje dodatkowe:

§ 1
Upoważnia się Pana Krzysztofa Skłodowskiego – Kierownika Biura Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wszelkich pism z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
§ 2
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Biura Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki