Wersja obowiązująca z dnia

Odmowa uwzględnienia wezwania państwa I. i J. B. do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Odmawia się uwzględnienia wezwania państwa I. i J. B., zawartego w piśmie z dnia 10 września 2015 r. wnoszącego o zmianę - jako niezgodnego z prawem - Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, w części dotyczącej zasad lokalizacji farm wiatrowych.

Załączniki

Załączniki