Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Mironowi Syczowi – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w sprawach dotyczących rozpatrywania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, w tym do podpisywania:
  • odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
  • odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej załatwiane na podstawie innych ustaw lub aktów wykonawczych niż ustawa o dostępie do informacji publicznej
związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, za wyjątkiem składania ofert zawierających warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz w przypadkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej ofert zawierających wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, decyzji umarzających postępowanie o udostępnienie informacji publicznej oraz decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 170.85 KB, data dodania: