Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.

Numer aktu: 59/631/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-11-06

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: 34/358/15/V

Informacje dodatkowe:

§ 1.
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., w Rozdziale VII Załączniki dokonuje się uzupełnienia Załącznika 3 Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, o treści określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przygotowania jednolitego tekstu Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uwzględniającego zmianę o treści określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
§ 4.
Komunikat o adresie strony internetowej oraz portalu, na których zostanie zamieszczona zmiana Szczegółowego opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także termin od którego będzie ona stosowana podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: