Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament.

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), wszelkich pism oraz dokumentów związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament, w szczególności do podpisywania pism kierowanych do beneficjentów w ramach obowiązującej procedury odwoławczej tj. oceny wniosku o dofinansowanie, jak i informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu protestu. (...)

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 116.16 KB, data dodania: