Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

W statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/736/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie, § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie (...)

Załączniki

Załączniki