Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w części obejmującej Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 32/332/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.

Informacje dodatkowe:

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w części obejmującej Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 32/332/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Rozdział V pkt. 2 tiret 12 i 13 otrzymuje brzmienie:
    • Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (od 20.07.2015 r.),
    • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (od 22.07.2015 r.).
  2. Dodaje się Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. (...)

Załączniki

Załączniki