Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pomocy finansowej Gminie - Miasto Działdowo na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Działdowie.

Informacje dodatkowe:

  1. Udziela się w 2015 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie - Miasto Działdowo w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow.
  2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz terminy i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą - Miasto Działdowo.

Załączniki

Załączniki