Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Po zapoznaniu się z:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  2. sprawozdaniem finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  3. opinią z badania sprawozdania finansowego,
  4. opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. informacją o stanie mienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  6. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    - udziela się absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2014.

Załączniki

Załączniki