Wersja obowiązująca z dnia

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Informacje dodatkowe:

  1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 61.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  2. Spłata kredytu nastąpi w okresie piętnastu lat poczynając od roku 2016.
  3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Samorządu Województwa.
  4. Szczegółowe zasady kredytowania i warunki spłaty kredytu wraz z jego oprocentowaniem określi umowa zawarta pomiędzy bankiem udzielającym kredytu a Województwem Warmińsko-Mazurskim.

Załączniki

Załączniki