Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

W uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007- 2013, dotychczasowy § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Udziela się zgody na przekazanie w 2015 r. Partnerom projektu środków na dofinansowanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” oraz pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1.744.100,00 zł brutto. Celem udzielenia dotacji jest pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz wydatków związanych z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”, według rozdziału zgodnego z poniższą tabelą:...

Załączniki

Załączniki