Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie

Informacje dodatkowe:

  1. Udziela się pomocy finansowej gminom na realizację 36 przedsięwzięć inwestycyjnych na łączną kwotę dofinansowania – 348 000,00 (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy) w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku.
  2. Lista rankingowa projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania wraz z wysokością przyznanej dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  3. Lista projektów, które nie otrzymały dofinansowania wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załączniki

Załączniki