Wersja obowiązująca z dnia

Dokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjętym Uchwałą nr 64/741/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2009 r., z późn.zm., o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki