Wersja obowiązująca z dnia

Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015

Informacje dodatkowe:

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się w 2015 r. na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
  1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
  2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
  3. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Załączniki

Załączniki