Wersja obowiązująca z dnia

Określenie Planu działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Informacje dodatkowe:

Określa się Plan działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki