Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-017/15 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-017/15-00

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM), zatwierdza do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 Roczny Plan Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-017/15, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, oraz objęte nim Działania i Operacje finansowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (...)

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 272.76 KB, data dodania:
  • Załącznik
    format: pdf, rozmiar: 271.66 KB, data dodania: