Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Dofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-017/15 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA-RPWM.08.00.00-28-017/15-00

Numer aktu: 12/81/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-02-24

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 22/234/15/V , 48/503/15/V , 70/874/15/V

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM), zatwierdza do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 Roczny Plan Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-017/15, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, oraz objęte nim Działania i Operacje finansowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (...)

Załączniki: