Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 o nr UDA - RPWM.08.00.00-28-002/08-01

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM), zatwierdza do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 Roczny Plan Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, oraz objęte nim działania i operacje finansowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Beneficjentem.
Niniejsza Uchwała określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie środków dotacji rozwojowej poprzez finansowanie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację działań i Operacji finansowych realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań (zwanych dalej Operacjami), określonych szczegółowo w Rocznym Planie Działań nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08, wskazanym w §1,zwanym dalej Rocznym Planem Działań.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Operacji zgodnie z Rocznym Planem Działań, o którym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Operacji. W przypadku dokonania zmian w Operacjach na podstawie § 13 i § 14 niniejszej Uchwały, Beneficjent zobowiązuje się do ich realizacji uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym Rocznym Planem Działań oraz zaktualizowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Całkowita wartość Operacji wynosi 11 003 770,45 PLN (słownie: jedenaście milionów trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści pięć groszy).
Całkowite wydatki kwalifikowalne Operacji wynoszą: 11 003 770,45 PLN (słownie: jedenaście milionów trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści pięć groszy:).
Na warunkach, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Instytucja Zarządzająca RPO WiM przyznaje Beneficjentowi na realizację Operacji, dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej: 11 003 770,45 PLN (słownie: jedenaście milionów trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i czterdzieści pięć groszy ) i stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Operacji.
Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Operacji.
Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 4 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Operacji. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.
Okres realizacji Operacji ustala się na:
  1. rozpoczęcie realizacji: 01.01.2008 r.;
  2. zakończenie rzeczowe realizacji: 31.12.2008 r.;
  3. zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2008 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Operacji, określony w ust. 1 w pkt 2 i pkt 3, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej Uchwały.
Operacje będą realizowane przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Promocji i Informacji, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Przedsiębiorczości, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Monitoringu, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Biuro Koordynacji, Departament Organizacyjny, Departament Polityki Regionalnej.

Załączniki

Załączniki