Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Radosława Zawadzkiego, Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Radosławowi Zawadzkiemu - Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji do podpisywania i składania w imieniu beneficjenta - Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dokumentów sprawozdawczych, wniosków o płatność, aktualizacji wniosku oraz jego załączników związanych z realizacją projektu pod nazwą „Warmia i Mazury Pro-invest 2015” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.2 „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, poddziałanie 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”.

Załączniki

Załączniki