Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Mrągowskiego udziału 286/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Mrągowo, działka nr 229/1 o pow. 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1M/00014003/3

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Mrągowskiego udziału 286/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie Filii w Mrągowie, położonej w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 51, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Nr 5 m. Mrągowo, jako działka nr 229/1 o pow. 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1M/00014003/3 z przeznaczeniem, na cel publiczny określony w art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. budowa utrzymanie pomieszczeń dla urzędów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych oraz na inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 6 pkt. 10 wymienionej ustawy.

Załączniki

Załączniki