Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok

Numer aktu: XXXVII/764/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-05-26

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXIII/644/13

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok – z późniejszymi zmianami – poprzez:
  1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2. zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 1.163.781.779 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 1.284.065.747 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 120.283.968 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 129.200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12.893.230 zł.
 3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 788.467.631 zł.

Załączniki: