Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 52/688/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 52/688/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 r. z późn. zm. w § 10 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom podległym Samorządowi Województwa informacji wynikających z projektu uchwały budżetowej, uchwalonego budżetu oraz zawiadomień o dokonanych zmianach w budżecie.”.

Załączniki

Załączniki