Wersja obowiązująca z dnia

Akceptacja zadań przewidzianych w projekcie planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w wysokości 6 692 708,00 zł w 2015 r. na zadania wykonywane na podstawie umowy w zakresie wykonywania wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Informacje dodatkowe:

§ 1 
Środki w wysokości 6 692 708,00 zł, które Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie miał do dyspozycji w 2015 r. z Funduszu Kolejowego przeznaczy się na następujące zadania:
  1. naprawy kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonania usług w ramach zawartej umowy na 2015 r. z Operatorem w wysokości 4 785 000,00 zł,
  2. zakup nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego szt 1 w wysokości 1 906 976,00 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.