Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 52/688/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 r.

Informacje dodatkowe:

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 52/688/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2013 r. z późn. zm. w § 11 w ust. 1 po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) niezwłoczne informowanie Zarządu Województwa o będących w posiadaniu danego Departamentu wynikach kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne w Departamencie lub w nadzorowanych przez Departament jednostkach organizacyjnych, w szczególności o zaleceniach podmiotów kontrolujących, oraz w przypadku stwierdzenia przez te podmioty nieprawidłowości przedstawienie Zarządowi Województwa propozycji odpowiednich działań mających na celu ich wyeliminowanie.”

Załączniki

Załączniki