Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu

Informacje dodatkowe:

W Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/680/09 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego – Regionalnemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, wprowadza się następujące zmiany ...

Załączniki

Załączniki