Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2013 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2014.

Informacje dodatkowe:

§1
Przyjmuje się sprawozdanie merytoryczne z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w 2013 r., stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Przyjmuje się plan działań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie na rok 2014, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.