Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Pani Alinie Januszewskiej

Informacje dodatkowe:

Udziela się Pani Alinie Januszewskiej– radcy prawnemu (wpis na listę Radców Prawnych pod numerem OL-667) pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przed sądami powszechnymi w sprawie przeciwko Witoldowi Gromadzkiemu, Katarzynie Juszczyk, Łukaszowi Żuk o zapłatę (dotyczy umowy Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-033/08-00 z dnia 31 grudnia 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zakup systemu CRM i sprzętu dla firmy ad-vision.pl” zawartej z Beneficjentem: Witold Gromadzki, Katarzyna Juszczyk, Łukasz Żuk AD-VISION.PL REKLAMY WIZYJNE spółka cywilna), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki