Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok uchwalonego uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
  1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 717.772 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 717.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 1.052.576.881 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 1.108.512.169 zł.
   Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.935.288 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 77.685.333 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109.500.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 24.120.621 zł.
 3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 639.767.859 zł.

Załączniki

Załączniki

 • Treść uchwały
  format: pdf, rozmiar: 262.32 KB, data dodania: