Wersja obowiązująca z dnia

Określenie Programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn

Informacje dodatkowe:

Określa się Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki