Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Piotra Burczyka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do podpisywania w imieniu beneficjenta - Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentów sprawozdawczych, wniosków o płatność, aktualizację wniosku oraz jego załączników związanych z realizacją projektu pod nazwą „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.2 „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, poddziałanie 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”.

Załączniki

Załączniki