Wersja obowiązująca z dnia

Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - „Razem Silniejsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Wyraża się zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - „Razem Silniejsi” oraz zatwierdza się termin naboru wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. „Małe projekty” oraz operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” od 21.10.2013 r. do 04.11.2013 r.

Załączniki

Załączniki