Wersja obowiązująca z dnia

Akceptacja Zadań przewidzianych w projekcie w planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w wysokości 6 250 917,00 zł w 2014 r. na zadania wykonywane na podstawie umowy w zakresie wykonywania wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Informacje dodatkowe:

§ 1
Środki w wysokości 6 250 917,00 zł, które Samorząd Wojewóztwa Warmińsko-Mazurskiego będzie miał do dyspozycji w 2014 r. z Funduszu Kolejowego przeznaczy się na następujące zadania:
  1. naprawy kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania usług w ramach zawartej umowy na 2014 r. z Operatorem w wysokości 5 500 000,00 zł,
  2. zakup nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego szt 1 w wysokości 750 917,00 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia