Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w łącznej kwocie 56 250 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim płatnej w transzach comiesięcznych od 1.08.2013 r. do 31.12. 2013 r.

Załączniki

Załączniki