Wersja obowiązująca z dnia

Składanie oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Waldemara Królikowskiego –Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie gospodarki nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz do pozyskiwania (nabywania) nieruchomości do zasobów wojewódzkich w zakresie:
  1. zawierania umów kupna nieruchomości gruntowych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych,
  2. wypłaty odszkodowań za działki przejmowane z mocy prawa, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na potrzeby inwestycji drogowych,
  3. zawierania umów darowizn, związanych z działalnością statutową jednostki,
  4. zawierania umów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe tj. użytkowania lub służebności na nieruchomościach lub ich częściach będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ( pas drogowy, droga, odcinek drogi, drogowy obiekt inżynierski lub ich elementy branżowe oraz służebności przesyłu dotyczące urządzeń wymienionych w art. 49 § 1 KC) lub na nieruchomościach obcych na potrzeby działalności statutowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
  5. zawierania umów najmu lub dzierżawy na nieruchomościach oddanych w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz najmu lub dzierżawy nieruchomości obcych na cele działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
  6. zawierania umów zamiany nieruchomości w celu regulacji stanów prawnych pasów drogowych,
  7. zawierania umów użyczenia nieruchomości, stanowiących części pasów drogowych.

Załączniki

Załączniki