Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich

Numer aktu: 20/303/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-04-22

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 60/674/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Waldemara Królikowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do:
  1. załatwiania spraw należących do zarządcy dróg wojewódzkich związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w wyżej wymienionej ustawie;
  2. uzgadniania projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.);
  3. uzgadniania studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm);
  4. wydawania uzgodnień przejazdów pojazdów nienormatywnych, zgodnie z art. 64 ust 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z póżn.zm.);
  5. wydawania zezwoleń I kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn.zm.).

Załączniki: