Wersja obowiązująca z dnia

zmieniająca Uchwałę Nr 56/1082/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo” wchodzącego w skład „Programu uprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-201.

Informacje dodatkowe:

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/1082/10/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińskomazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 171.86 KB, data dodania:
  • Załącznik
    format: pdf, rozmiar: 199.86 KB, data dodania: