Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Informacje dodatkowe:

W Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/171/03 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko – Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr XXXVII/719/10 z dnia 16 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

Załączniki

Załączniki