Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r., zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wpłynęło 25 oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne
  2. Z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie 17 zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2013, zgodnie z wykazem ofert oraz wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. Łączna kwota udzielanych dotacji to 110 000 zł.
  3. Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki