Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym: z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym: z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 35 ofert, z których 19 otrzymało pozytywną ocenę, oraz propozycje dotacji Komisji Konkursowej.
  2. Z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym: z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2013 zgodnie z wykazem realizujących je podmiotów oraz wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki