Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r., zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 55 ofert, z których 23 zostało zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do dofinansowania.
  2. Z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2013, zgodnie z wykazem realizujących je podmiotów oraz wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki