Wersja obowiązująca z dnia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 r., zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wpłynęły 123 oferty, z których 110 spełniało kryteria formalne. Do realizacji wybrano 47 zadań.
  2. Z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2013 zgodnie z wykazem realizujących je podmiotów oraz wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki