Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

Numer aktu: XXIII/445/12

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-12-28

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIII/236/11

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2012 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
  1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16.333.997 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.333.997 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2. zmiany w planie dochodów i w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 665.002.685 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 753.359.445 zł.
  Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 88.356.760 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 33.954.804 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 23.818.564 zł.
 3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 245.537.857 zł.

Załączniki: