Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Władysława Adamiuka, Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do:
 1. załatwiania spraw należących do zarządcy dróg wojewódzkich zawiązanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz.115 z późn.zm.);
 2. wydawania decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz.115 z późn. zm.)dotyczących:
  1. orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, zgodnie z art. 36;
  2. wydawania zgody lub odmowy wyrażenia zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń, zgodnie z art. 38 ust. 2;
  3. zgody na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3;
  4. zgody na zajęcie pasa drogowego w celu:
   1. prowadzenia robót w pasie drogowym
   2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
   3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
   4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt a-c oraz pobierania opłat z tym związanych, zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3
  5. zgody na umieszczanie naziemnych urządzeń liniowych w odległościach określonych w art. 42 ust. 1, zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3;
  6. zgody na usytuowanie obiektów budowlanych w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1, zgodnie z art. 43 ust.2;
  7. decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji zjazdów wraz z warunkami technicznymi oraz kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu określonych w art. 29 ust. 1 , zgodnie z art. 29 i art. 29a;
 3. uzgadniania projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.);
 4. uzgadniania studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.);
 5. wydawania uzgodnień przejazdów pojazdów nienormatywnych, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137);
 6. wydawania zezwoleń I kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137).

Załączniki

Załączniki