Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

Numer aktu: XXI/418/12

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-10-30

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIII/236/11

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2012 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
  1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.572.239 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.572.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  2. zmiany w planie dochodów i w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 710.607.412 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 798.964.172 zł.
  1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 88.356.760 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.818.560 zł.
 3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 289.888.835 zł.”

Załączniki: