Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

Numer aktu: 51/717/12/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-10-16

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIII/236/11

Informacje dodatkowe:

 1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012, z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 632.484 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 632.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 726.179.651 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 814.536.411 zł.
  Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 88.356.760 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.818.560 zł.
 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 293.618.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.